Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van The Healthy Chef At Work

Contactgegevens: Nieuwe Molstraat 371, 2512 DK Den Haag +31 6 82233365 of info@thehealthychef.nl

 1. Definities
  • Bedrijf: The Healthy Chef At Work, gevestigd te Nieuwe Molstraat 371, 2512 DK Den Haag.
  • Klant: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met het Bedrijf voor de levering van gezonde maaltijden op locatie.
  • Overeenkomst: een contract waarbij het Bedrijf zich verbindt tot het leveren van gezonde maaltijden op locatie aan de Klant, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het Bedrijf en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bedrijf en Klant voor de levering van gezonde maaltijden.
 3. Het Aanbod
  • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden gezonde maaltijden en/of aanverwante diensten.
 4. De Overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5. Annulering en Restitutie
  • Reeds geleverde bestellingen van maaltijden kunnen niet gerestitueerd worden.
  • Annulering van bestellingen dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van de in de overeenkomst vastgelegde termijnen.
 6. Prijs
  • De prijzen van de aangeboden gezonde maaltijden en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 7. Conformiteit en Garantie
  • Het Bedrijf staat er voor in dat de geleverde maaltijden voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van kwaliteit en versheid.
 8. Levering en uitvoering
  • Het Bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het bereiden en leveren van de gezonde maaltijden op de overeengekomen locatie.
 9. Betaling
  • De door de Klant verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen de in de overeenkomst vastgelegde termijn.
 10. Klachtenregeling
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij het Bedrijf.
 11. Aanvullende of afwijkende bepalingen
  • Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en mogen niet ten nadele van de Klant zijn.